Důvod a způsob založení

Obec Tatrovice vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.