Nejdůležitější předpisy

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

– zákon č. 254/2000 Sb., o vodách

– zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

– zákon č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů

– zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

– zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

– zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

– zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

– zákon č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

– zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

– zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

– zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

– zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

– zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení

– zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

– zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

– zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek

– zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR

– nař. vlády ČR č. 674/2004 Sb., odměnách členům zastupitelstev