Záměr pachtu – vodní plocha na parc. č. 155_3 KÚ Tatrovice