Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 161/22 katastr. území Tatrovice